ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V.1    Spôsob odstúpenia od zmluvy Kupujúcim

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Od kúpnej zmluvy môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy treba zaslať na adresu Crossy s.r.o., M. Rázusa 683/32A 955 01 Topoľčany alebo na e-mail reklamacie@crossy.sk. Pre účely odstúpenia od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Predávajúci bez zbytočného odkladu Kupujúcemu potvrdí e-mailom. Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru nie je potrebné nijako zdôvodňovať.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré sú uvedené v príslušných právnych predpisov (najmä v Občianskom resp. Obchodnom zákonníku).

V.2    Dôsledky odstúpenie od zmluvy

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

V.3    Neprípustnosť odstúpenia od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem iného, od nasledujúcich zmlúv: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

V.4    Povinnosť Kupujúceho pri prevzatí tovaru

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak zistí nedostatky, je povinný bezodkladne o tom informovať dopravcu i Predávajúceho. Ak Kupujúci odmietne zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného dokumentu podobnej povahy) Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade nie je možná.

V.5    Vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu:

 Crossy, s.r.o., M. Rázusa 683/32A 955 01 Topoľčany.

Vrátený tovar sa nezasiela na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie je Predávajúci povinný prevziať.  K vrátenému tovaru Predávajúci odporúča priložiť: kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru; písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na formulári alebo inak) a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do vyjadrenia Kupujúci uvedie adresu pre doručovanie, telefón a e-mail. Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

V.6    Vrátenie kúpnej ceny

Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze skôr, než mu Kupujúci vráti tovar, alebo preukáže, že Predávajúcemu tovar odoslal. Okrem kúpnej ceny má Kupujúci aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru Predávajúcim. Ak však zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Peniaze Predávajúci vráti buď rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

V.7    Poškodenie tovaru pri jeho vrátení

Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru späť tento zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu, pretože Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Predávajúci zistí, že Kupujúcim vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

V.8    Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy si Kupujúci môže stiahnuť na tomto odkaze

V.9    Spôsob odstúpenia od zmluvy Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený  odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

1.    technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru (článok II.2 týchto obchodných podmienok);
2.    tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
3.    plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude Predávajúci Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Kupujúcemu účinné v okamihu, keď mu je doručené. Ak Kupujúci už úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, vráti Predávajúci Kupujúcemu prijatú čiastku bezhotovostne na účet, z ktorého úhradu prijal. Peniaze Predávajúci vráti do piatich pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.